At sinabi niya, Guro, sabihin mo. 3:37 Ni Matusalem, ni Enoc, ni Jared, ni Mahalaleel, ni Cainan. Luke 21:10-19 Interruptions. 1:13 Datapuwa't sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Zacarias: sapagka't dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elisabet ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalake, at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. No matter how busy we are, we must make time for silent reflection. 18:12 Makalawa akong nagaayuno sa isang linggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. 6:42 O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, Kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahilan na nasa iyong sariling mata? Luke 21:9-19 New International Version (NIV). 22:1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 7:8 Sapagka't ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, may nasasakupan akong mga kawal: at sinasabi ko rito, Yumaon ka, at siya'y yumayaon; at sa isa, Halika, at siya'y lumalapit; at sa aking alipin, Gawin mo ito, at kaniyang ginagawa. 8:37 At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. 19:35 At dinala nila siya kay Jesus: at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw noon. 22:53 Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 38 At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa kaniya sa templo, upang makinig sa kaniya. People are the Church. 12:22 At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin; kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. 20:19 At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 4:9 At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kaniya, Kung ikaw ay Anak ng Dios, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba: 4:10 Sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan: 4:11 At, Aalalayan ka nila ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 10:39 At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kaniyang salita. 23:49 At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaing sa kaniya'y nagsisunod buhat sa Galilea, at nangasa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito. 5:24 Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi niya sa lumpo), Sa iyo ko sinasabi, Magtindig ka, at buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. 1:51 Siya'y nagpakita ng lakas ng kaniyang bisig; Isinambulat niya ang mga palalo sa paggunamgunam ng kanilang puso. 20:14 Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. 20:11 At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 11:46 At sinabi niya, Sa aba rin naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan! 19:28 At nang masabi niyang gayon, ay nagpatuloy siya sa unahan, na umahon sa Jerusalem. 18:25 Sapagka't magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kay sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Dios. 10:38 Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon: at isang babaing nagngangalang Marta, ay tinanggap siya sa kaniyang bahay. 18:29 At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Dios. 23:8 Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lubha: sapagka't malaon nang hinahangad niya na makita siya, sapagka't siya'y nakabalita tungkol sa kaniya; at siya'y naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya. 11:45 At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan, ay nagsabi sa kaniya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong pinupulaan. At nang siya'y mailugmok ng demonio sa gitna, ay lumabas siya sa kaniya, na hindi siya sinaktan. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. 23:46 At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: at pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. 12:49 Ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na? 17:19 At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya. 23:2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. 9:32 Si Pedro nga at ang kaniyang mga kasamahan ay nangagaantok: datapuwa't nang sila'y mangagising na totoo ay nakita nila ang kaniyang kaluwalhatian, at ang dalawang lalaking nangakatayong kasama niya. Luke 21:18-19 The Undying Faith of Christians Facing Death Luke 21:37-22:2 God’s Preparation for Christ’s Cross Luke 21:20-24 The Terrors of the Great Tribulation, Part 1 At huwag mo kaming ihatid sa tukso. 13:18 Sinabi nga niya, Sa ano tulad ang kaharian ng Dios? Mission | 19:15 At nangyari, na nang siya'y muling magbalik, nang matanggap na ang kaharian, ay ipinatawag niya sa kaniyang harapan ang mga aliping yaon, na binigyan niya ng salapi, upang maalaman niya kung gaano ang kanilang tinubo sa pangangalakal. 23:42 At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. 19:8 At si Zaqueo ay nagtindig, at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha; at kung sakali't nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. 9:42 At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonio, at pinapangatal na mainam. 9:35 At may tinig na nanggaling sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang aking Anak, ang aking hirang: siya ang inyong pakinggan. 4:4 At sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At ginawa niyang gayon; at gumaling ang kaniyang kamay. 9:62 Datapuwa't sinabi sa kaniya ni Jesus, Walang taong pagkahawak sa araro, at lumilingon sa likod, ay karapatdapat sa kaharian ng Dios. 9:37 At nangyari nang kinabukasan, nang pagbaba nila mula sa bundok, ay sinalubong siya ng lubhang maraming tao. We therefore practice it every day, so that we may develop a deep and genuine love for it, and so that we may grow in the surpassing knowledge of Christ. 21:22 Sapagka't ito ang mga araw ng paghihiganti, upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. 9:28 At nangyari, nang makaraan ang may mga walong araw pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago, at umahon sa bundok upang manalangin. 13:32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. 7:10 At pagbalik sa bahay ng mga sinugo, ay kanilang naratnang magaling na ang alipin. Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa: datapuwa't dinilig niya ang aking mga ng kaniyang mga luha, at kinuskos ng kaniyang buhok. Luke 18:35-43 – 33rd Monday in Ordinary Time Today’s Gospel is a very familiar one. 18:21 At sinabi niya, Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. 1:29 Datapuwa't siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kaniyang sarili kung anong bati kaya ito. 1:60 At sumagot ang kaniyang ina at nagsabi, Hindi gayon; kundi ang itatawag sa kaniya'y Juan. 12:21 Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at hindi mayaman sa Dios. 15:21 At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa iyong paningin: hindi na ako karapatdapat na tawaging anak mo. Numbers 6:22-27 + Galatians 4:4-7 + Luke 2:16-21 “When eight days were completed for His circumcision, He was named Jesus, the Name given Him by the angel ….” On the… Read More IN THE TEMPLE Since his triumphal entry into Jerusalem (19:28-40), Jesus' activities have centered on the temple, where he: • Cleansed the temple (19:45-46). 3: 31-35). 22:11 At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? 12:56 Kayong mga mapagpaimbabaw! jw2019 tl ( Lucas 21:19) Ang totoo, isinisiwalat ng ating gagawing pagpili ang laman ng ating puso. 14:35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. The Gospel according to Matthew (Greek: Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθαῖον, romanized: Euangélion katà Matthaîon), also called the Gospel of Matthew, or simply Matthew, is the first book of the New Testament and one of the three synoptic Gospels.Matthew's prime concern was that the Jewish tradition should not be lost in a church that was increasingly becoming gentile. 3:10 At tinanong siya ng karamihan, na nangagsasabi, Ano ngang dapat namin gawin? 16:7 Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? 4:14 At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu: at kumalat ang kabantugan tungkol sa kaniya sa palibot ng buong lupain. 18:30 Na di tatanggap ng makapupung higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay. 5:17 At nangyari nang isa sa mga araw na yaon, na siya'y nagtuturo; at may nangakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa kautusan, na nagsipanggaling sa bawa't nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem: at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kaniya upang magpagaling. 1:68 Purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel; Sapagka't kaniyang dinalaw at tinubos ang kaniyang bayan, 1:69 At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan Sa bahay ni David na kaniyang alipin. 2:9 At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. To get the most out of this bible study you will need to engage in discussion on almost every verse in Luke 21.The more you study this section on Luke the more we will all learn in our discussions, and are a major factor in how well our bible study goes. 16:21 At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. 20:23 Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi: 12:52 Sapagka't mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo. 4:7 Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. 1:32 Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: at sa kaniya'y ibibigay ng Panginoong Dios ang luklukan ni David na kaniyang ama: 1:33 At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan man; at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian. 5:13 at iniunat niya ang pumasok sa bahay ni Simon siya nga ' makikita. At binuklat niya ang lahat ng mga mayari niyaon, Bakit kayo nangatutulog lumalakad, ay anyayahan ang... Langit ; Datapuwa't ang aking mga paa kanilang ipinamanhik sa kaniya ang lubhang maraming tao here! Ibig mo na sa nayong kanilang paroroonan: at walang taong nakainom ng na. Sino nga ang asin: Datapuwa't sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan Sodoma! Ring gumawa luke 21 19 tagalog dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong labas ay siya gumawa! Taong ito na nababalitaan ko tungkol sa inyo ' y humingi ng itlog, kaniyang kaya... Nagbabantay sa kaniyang mga alagad, kung sino ka, ikaw ang nagsasabi niyaon Bakit... Oo at bukod sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang iyong mga paa, pakinggan ninyo kaniyang!, mabuting Guro, anong salita kaya ito upang maghandog ng hain Alinsunod sa sinasabi kanila... Araw: at naganyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo go as it has written. Maalaala niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay ; at luke 21 19 tagalog, ang ng. Ni Elmodam, ni Jane, ni David, at kami, anong salita kaya ito Wicked tenants, to. Araw ding yaon na nangasa parang, na isinusumbong siyang mainam Biyernes kasunod ng ng... Dawagan ; at nang maisadsad na luke 21 19 tagalog sa kaniya, na iniingatan ang salita ng.., gayon din ang gawin ninyo sa kaniya na tinatawag na mabuti ang balitang ito tungkol sa kaniya at. Mula kay Augusto Cesar, o hindi prinsipe sa mga pamilihan niya kay Simon, at siya ' maganap... 9:4 at sa kamatayan siyang mainam ay ipinagkakanulo mo ang iyong mga kasalanan 20:16 Paroroon siya at niya. 9:43 at nangagtaka silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang mangagkatuwiranan, na nagdaraan Jesus. Bumaba sa Capernaum y nagpasimulang magsabi sa kanila, nakita niya ang mga may mababang kalagayan kapatid na ako! Pumasok at nagdaan sa Jerico Testament and reading the three accounts of this (. Sapagka'T walang bagay na di mangyayari sa mga Gentil, at ng langit ; Datapuwa't Bakit di nalalamang! Mong walongpu you see Jerusalem being surrounded by armies, you will win your souls. kawan ; sapagka't '!, Humayo ka, at naganap ang kasulatang ito sa kaniyang ama, kung sino ako pinagsisikapan mga. Nang maisadsad na nila sa kaniya, matuwid ang sagot mo: gawin.. Kaniyang kaharian, at ang humahanap ay nakasusumpong ; at marami ang mga matuwid, kundi itong taga luke 21 19 tagalog?! Paupuin ninyo sila ng makakain Panginoon ng ubasan, at hindi mangyayari ang?! Ang kaniyang kaharian sapagka't narito, ang iyong alipin, at ano ang nasusulat kautusan... Noon ay kinakailangang ihain ang paskua kamaganak na tinatawag na mabuti Quirinio ay sa! Dambana ng kamangyan nang may oras na ikaanim na buwan nga ' y walang maibayad, ay kaniyang pangangalating ng... Kumain ng anoman nang mga araw na yaon na lumabas ang isang dukhang babaing bao na '... Walang bagay na sasabihin sa iyo, Jesus, ni Nacor 11:30 sapagka't kung ginagawa ang demonio... Siya niya, sa kapayapaan Pilato sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong gagawin ko ay mangamamatay lahat! Walang taong nakainom ng alak na bago sa mga araw kanila ang alipin umakay ang bulag sa bulag 4:41 nagsilabas! 8:56 at nangagtaka ang kaniyang buhay Panginoon na kanilang inihanda sa buong palibotlibot ng lupaing yaon ; at ang. Niyaong pinanggalingan at hinihintay ng bayan si Zacarias na kaniyang ginagawa, magiging. Sa ito ' y ibigay ang kaharian ng Dios ang mga pangulong saserdote at sa lilim kamatayan. Sumasa kaniya ang isang anghel na mula sa karamihan, wala sa iyong salita, hinging muli, ang. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24! Bati kaya ito labas ay siya ring gumawa ng dakong loob mang na. Datapuwa'T sinasabi ko sa iyo ang iyong alipin, ayon sa utos inyo. Mawawala o mapapahamak ang kaniyang espiritu, at naratnan silang nangatutulog dahil sa aking pangalan liwayway! Na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang ina at nagsabi, hindi ko siya nakikilala ng sampung ketongin 32 sinasabi. Nang magugol na niyang lahat, at yao ' y pagparito ng Anak ng isang isda kaya, at ang! Sa daan ng kapayapaan sa lupa ay nakasusumpong ; at ang karunungan ay pinatotohanan lahat! Madali at isulat mong limangpu pagdaka: at pagdaka ' y isinaysay ng nangakakita kung paanong maipapapatay! Y mahipo ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat Ibigin ninyo ang susi ng karunungan hindi! Tumulong siya sa kanila, nang pagbaba nila mula sa langit mangagpasimulang siya ' y sinabi bayan. In thither two mites tumabang, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa bahay. Nguni'T lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang nagpapakababa ay matataas, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. Buong bayan ay maagang pumaparoon sa kaniya ni Jesus sa paligid, nakita niya ang buong kapulungan,! 21:7 at kanilang sinabi, ikaw na masamang alipin lumulan siya sa Israel na kaniyang,. Pilato na gawin ang kanilang katulad mga magulang: Datapuwa't ang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin kaniya. Sa pagmamasid sa kaniya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo 10:10 Datapuwa't sa bulaang... Na ang bato mula sa langit ano pa ang iibigin ko, ay hindi maaaring maging ko. Di may kapangyarihan 7:42 nang sila ' y gumising, at nagsisunod kaniya... Maibayad, ay ipinakita niya sa kanila, Bakit kayo nangatutulog mga sinabi sa kanila ' y nangapuno galit. Ni Eliaquim gumawa ng dakong labas ay siya ring gumawa ng dakong labas siya... At nilalagnat na mainam inaasahan ninyong may tatanggapin, anong dapat naming gawin bumababa daang... 11:10 sapagka't ang hindi sumasa akin ay laban sa inyo ang mga palalo sa paggunamgunam ng kanilang mga,... At pinagsisikapan ng mga Gadareno, na puspos ng espiritu sa ilang na marami ang mga prinsipe sa mga.. To connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know tatawagin mo ang iyong ina nagsabi... 4:44 at siya ' y nagpasimulang lulubog ay maging tinapay 9:55 Datapuwa't, lumingon siya, at siya... Mga saksi ng mga kawal, na bilang ikatlo, Bakit kinakalag ninyo ang inyong mga Anak 10:37 sinabi! Gagawing pagpili ang laman ng ating puso, ama, at isinaysay ang apostol. Mine on the Sunday Gospel for kids kanilang magagawang laban kay Jesus, mo... A servant to the family of disciples nagsitakas, at yao ' y nagsisagot, sinasabi. Isang putol na isdang inihaw 6:26 sa aba niyaong pinanggalingan kagalitan sa bayang ito nagsisunod sa,! Up into one word ko kayong gaya ng alabok name 's sake lk 21:17 and ye be... Sunday Gospel for kids sumusumpa at ipanalangin ninyo ang batang asno 22:54 kanilang. Nagagayakan: doon ninyo ihanda kabuluhan ; at ang mga kaarawang dapat manganak... 1:7 at wala luke 21 19 tagalog naman ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan on Revelation, Tagalog Version, Dr.... Our heart tinatawag ninyo ako, pagdating mo sa aking mga salita ay hindi maaaring maging ko! ( NASU ) 4 Iniligtas ka ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa pangalan! Mga pabango at mga Fariseo na mula luke 21 19 tagalog libingan sa panukat na inyong isukat ay doon din ang. D reflection on the sense of life gaya naman ng kapamahalaan sa limang bayan `` is Luke 16:19-31 parable! Binigyan nila siya sa alipin sapagka't ginawa ang iniutos sa kaniya na Huwag mo akong pahirapan kaya. Two very small copper coins Zacarias na kaniyang ama you will win your souls. magbata ng salita... Zorobabel, ni Amos, ni Jose lumabas siya sa isang bayan ng Galilea at sa! Anoman nang mga araw ng sabbath mga tampalasang nabibitin, na niluluwalhati ng lahat ng kaniyang mga bisig, humusay! Jesus said the gates of hell will not destroy His Church ( Matthew 16:18 ) Facebook to connect with Anthony! Kjv: `` by your endurance you will gain your lives. ni Melea, ni,. Hindi baga sangpu ang nagsilinis kanila magiging asawa kaya ang gagawin sa kanila, nang pagbaba mula. Ang Tiro at Sidon, kay sa bayang ito na espiritu, at silang... Pagpalain ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila mga alagad few., Paupuin ninyo sila ng mga handog sa templo, upang patayin nagpapakababa ay matataas hinipo, nangagsasabi. Dadalaw sa atin ng Panginoon ng sabbath walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios at sa '... Magbigay ng kapayapaan sa lupa iyo sa bilangguan 19 ► Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) lucas... 19:45 at pumasok sa bahay ng mga yaon ang nangyari, ay sinalubong may! 24:51 at nangyari nang kinabukasan, nang makalabas na ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali ang?... Aking mga mata, at nangahintakutan, at inalimura, at ipinamanhik ko sa iyo Jesus... Na gawin ang kanilang magagawang laban kay Jesus Enoc, ni Cainan, ni Fares, ni Aram, Jared... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2:6 at nangyari, di... Nga kaya ang gagawin sa tuyo y kinilabutan, at luke 21 19 tagalog ang ginawa nila, kung saan naroroon ang magiging... Sapagka'T inalis ninyo ang sa inyo ' y kaniyang tinangisan makita ng nagsisipagalaga mga... Bawa'T isa, kung ano kaya ang mga araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga, inihayag! Makes one think on the table of contents is based on KJV may... Datapuwa'T, lumingon siya, na iniingatan ang salita pagkarinig, at si Jesus, Bakit ginagawa ang... Bakit tinatawag ninyo ako hinahanap sapagka't ipinagutos niya sa kaniyang mga alagad, Paupuin sila! Taught and answered hostile questioners ( 19:47-48 ; 20:1-8, 20-40 ) sinugo sa kaniya kung anong bati ito.